top of page

Exclusive Employer

"เรา คือ ทีมเดียวกัน"

รับสมัครงาน

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
2. เจ้าหน้าที่ขนส่ง
3. หัวหน้าฝ่ายผลิต
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานขาย
6. ช่างซ่อมบำรุง
7. เจ้าหน้าที่ติดตามการผลิต

Let's Work Together

Welfare

 • ประกันสังคม

 • เครื่องแบบพนักงาน

 • สังสรรค์ประจำปี

 • ค่าผ่านโปร

 • ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง)

 • ค่าตำแหน่ง

 • ค่าเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว
  (บางตำแหน่ง)

 • โบนัสประจำปี

 • รางวัลจากกิจกรรมที่บริษัทจัด

Corporate Culture

1.  มีความรักในเพื่อนร่วมงานเสมือนพี่น้อง
2. ให้อภัยกันได้ในสิ่งที่ผิดพลาดไม่จ้องจะโทษแต่คนอื่น
3. ความพยายามและการเรียนรู้มีค่ามากกว่าวุฒิการศึกษา
4. เอาใจใส่ในการทำงานและเพื่อนร่วมงาน
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6. มีความซื่อสัตย์ ต่อตัวเองและเพื่อนร่วมงาน
7. ช่างสังเกตและสงสัย ในสิ่งที่น่าจะก่อให้เกิดความผิดปกติ

bottom of page